Klauzula informacyjna RODO

Załączniki:

1.                  Klauzula RODO

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, że:

1.         Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA CENTRUM PORADNICTWA PRAWNEGO PRAWNIKON, przy ul. Warszawskiej 5/7, 35-205 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000453617, o numerze NIP: 5170362070,  REGON: 180952011

2.         FUNDACJA CENTRUM PORADNICTWA PRAWNEGO PRAWNIKON, przy ul. Warszawskiej 5/7, 35-205 Rzeszów,   , KRS: 0000453617, o numerze NIP:  5170362070,  REGON: 180952011, kontakt e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com

3.         Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4.         Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją zawartej z nami Umowy a w konsekwencji również dla celów księgowo – podatkowych, ewentualnego dochodzenia roszczeń z umowy oraz archiwalnych. 

5.         Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy.

6.         Państwa dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane (przechowywane) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń umowy oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych, podatkowych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.         Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, gdzie podmioty takie będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i jedynie zgodnie z jego poleceniami.

 7.     Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.      Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

9.      Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej.